statistics belgium
>> Home > Over de census > Administratieve databanken

Administratieve databanken

De informatie van verschillende administratieve databanken werd onderling gekoppeld om aan de vereisten van de volkstelling te beantwoorden.

Rijksregister van de Natuurlijke Personen

Het Rijksregister van de Natuurlijke Personen is de databank die de ruggengraat van de census vormt.

Het laat toe om de mensen te identificeren die op 1 januari 2011 op het grondgebied woonden en om de demografische variabelen te creëren.


Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen is een databank die bij de FOD Economie, KMO, Middenklasse en Energie werd gecreëerd en informatie bevat over de identificatie van ondernemingen.

Elke onderneming moet zich registreren bij de KBO en krijgt dan een specifiek nummer toegekend. De informatie uit deze databank is nodig om de economische activiteitssector of de bedrijfstak van het werk van de actieve personen te kennen.


Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid

Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid bevat sociaal economische gegevens van verschillende instellingen (NIC, FAO, RIZIV, RSVZ, Famifed, RVA, RVP, RSZ, RSZPPO, PDOS, Sigedis, FOD Sociale Zekerheid, POD Maatschappelijke Integratie en VDAB/FOREM/Actiris/ADG).

De databank wordt onder meer gebruikt om de actieve bevolking van de inactieve bevolking te onderscheiden en het statuut van de tewerkgestelde beroepsbevolking te kennen (werknemers/werkgevers/zelfstandigen/andere).


Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën

De databank van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën is onmisbaar voor het aanmaken van een register van de gebouwen en woningen.

 Het bestand is gebaseerd op de bebouwde percelen en omvat alle bestaande gebouwen op Belgisch grondgebied.


Centraal Referentieadressenbestand

Het Centraal Referentieadressenbestand is een standaard van adressen in Vlaanderen.

Het bestand bevat de nummers van de gebouwen en de straatnamen, maar ook de geografische situatie van de adressen (Lambertcoördinaten).

Het bevat eveneens voor heel het land een exhaustieve lijst van alle straatnamen met een unieke identificatiecode.

Deze databank werd gebruikt bij het creëren van het woningbestand.


Bepaalde fiscale gegevens van de FOD Financiën

Bepaalde fiscale gegevens van de FOD Financiën worden gebruikt om enerzijds de renteniers te identificeren en anderzijds de mensen die in het buitenland werken.


Databanken van de gemeenschappen over onderwijs

De databanken van de gemeenschappen over onderwijs dienen om de verzamelde informatie uit de socio-economische enquête van 2001 aan te vullen -om de variabele te creëren die het bereikte onderwijsniveau meet. Omdat onderwijs een gemeenschapsbevoegdheid is, worden de gegevens afzonderlijk en op verschillende manieren ingezameld door de drie gemeenschappen. De databank van de Duitstalige Gemeenschap en de databank van de Vlaamse Gemeenschap bevatten elk informatie over de diploma's die door de respectievelijke gemeenschappen worden erkend.

Wat de Franse gemeenschap betreft, bestaat er geen uniek bestand maar drie complementaire databanken:

- de databank van het leerplichtonderwijs;
- de databank van het niet-universitair hoger onderwijs (SATURN);
- de databank van het universitair onderwijs (Cref).

 

 

Copyright © 2014 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium